allegiedly

allegiedly
[ə΄ledзidli] adv ասես, իբր թե, որպես թե. ինչպես պնդում են. be allegiedly bound by կար ծես/ասես պարտավորված լինել. allegiedly difficult/ impossible իբր դժվար/բարդ/ան հնա րին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”